Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Raport o transakcji podmiotu zależnego

Raport z dnia: 2024-06-03 16:16

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita, Spółka) informuje, iż w dniu 3 czerwca 2024 r. nastąpiło przekroczenie wartości 5% sumy aktywów podmiotu zależnego, tj. PCC BD Sp. z o.o. (dalej: PCC BD), ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego PCC BD (tj. wartość 145 197 000 zł), w wyniku nabycia przez PCC BD od PCC Rokita zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. RTP-5 Wydział Baz Magazynowych jako wkładu niepieniężnego od PCC Rokita. Wartość aportu została wyceniona na kwotę 39.934.000 zł.

Tym samym Spółka informuje o transakcji z podmiotem powiązanym:

1 Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja

PCC Rokita

2 Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja

PCC BD oraz PCC Rokita są podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej tj. grupy PCC Rokita, w której PCC Rokita z siedzibą w Brzegu Dolnym jest podmiotem dominującym.

PCC BD jest podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. jest podmiotem, którego członkowie zarządu są jednocześnie prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze Spółki.

3 Data i wartość istotnej transakcji

3 czerwca 2024 r. zbycie przez PCC Rokita zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych” poprzez wniesienie jej w formie wkładu niepieniężnego do spółki zależnej PCC BD i nabycie tym samym „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych” przez PCC BD. Wartość aportu została wyceniona na kwotę 39.934.000 zł.

4 Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych

Przedmiot aportu został wyceniony przez rzeczoznawcę majątkowego. Łączna wartość emisyjna udziałów wyemitowanych przez PCC BD w zamian za aport jest równa wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynikającej z tej wyceny.

5 Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki

Transakcja obejmuje zbycie przez PCC Rokita zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wniesienie jej w formie wkładu niepieniężnego do spółki zależnej PCC BD. Wartość aportu wynosi 39.934.000 zł.

 

Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, że zorganizowana część przedsiębiorstwa „RTP-5 Wydział Baz Magazynowych” jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie magazynowania substancji chemicznych oraz realizacji zamierzonego projektu inwestycyjnego (budowy przez PCC BD nowej instalacji produkcyjnej oraz związanej z nią rozbudowy baz magazynowych tlenku etylenu i tlenku propylenu). Wycena została sporządzona na dzień 31 grudnia 2023 r., w dniu 01 marca 2024 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Bartłomieja Walczaka, numer uprawnień 3154, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WBP Doradztwo Nieruchomości Bartłomiej Walczak, ul. Wojciecha Korfantego 36/2, 41-902 Bytom na kwotę wynoszącą 39.934.000 zł.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych