PCC Rokita SAInformacje finansowe

Informacje finansowe

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2018 2019 2020 2021 2022
tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Za rok zakończony
  Przychody netto ze sprzedaży 1 489 803 1 491 911 1 475 850 2 203 306 3 142 712
  Zysk na działalności operacyjnej 263 110 173 630 179 672 482 873 832 233
  Zysk przed opodatkowaniem 234 117 136 315 152 981 466 821 813 716
  Zysk netto 226 788 93 293 117 405 417 322 675 085
  EBITDA 341 245 287 233 332 130 670 309 1 016 084
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 286 874 310 064 365 574 529 937 792 325
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -251 034 -237 905 -150 893 -148 398 -224 121
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -42 989 -63 738 -103 772 -235 956 -361 964
  Przepływy pieniężne netto razem -7 149 8 421 110 909 145 583 206 240
Stan na koniec roku
  Aktywa razem 1 786 657 1 963 357 2 060 785 2 359 102 2 892 373
  Aktywa trwałe 1 411 877 1 582 054 1 584 053 1 561 507 1 690 364
  Aktywa obrotowe 374 780 381 303 476 732 797 595 1 202 009
  Kapitał własny 808 005 736 744 787 747 1 130 419 1 543 138
  Kapitał zakładowy 19 853 19 853 19 853 19 853 19 853

Podstawowe wskaźniki finansowe

2018 2019 2020 2021 2022
Rentowność sprzedaży
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 15,20% 6,20% 7,90% 18,90% 21,50%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 0,90 1,10 1,30 1,55 1,63
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 54,80% 62,50% 61,80% 52,10% 46,60%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 12,70% 4,75% 5,70% 17,70% 23,30%