PCC InwestorPolityka prywatności

Polityka prywatności

Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
STRONY INTERNETOWEJ WWW.PCCINWESTOR.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności (dalej również: „Polityka”) strony internetowej www.PCCInwestor.pl (dalej również: „Strona Internetowa” lub „Serwis”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników Strony Internetowej.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem www.PCCInwestor.pl jest spółka PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000105885, o kapitale zakładowym w wysokości 19.853.300 zł, NIP 917-000-00-15, REGON 930613932, adres poczty elektronicznej: pccinwestor@pcc.eu, numer telefonu kontaktowego: 71 794 35 55 (dalej również: „Administrator”).

1.3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., dalej „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 4 RODO (dalej „Dane Osobowe”).

1.4. W celu realizacji wymogów prawnych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA  ORAZ ICH ODBIORCY

2.1. Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego Dane Osobowe są przetwarzane:

 1. zgodnie z prawem , rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. oznaczonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. w najbardziej aktualnej wersji, którą pozyskał Administrator, a w razie potrzeby uaktualniane;
 5. w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 6. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

2.2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. numer telefonu;
 4. IP.

2.3.  Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania Danych Osobowych:

 1. marketing bezpośredni produktów i usług Administratora oraz podmiotów z Grupy PCC – do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu – podstawą przetwarzania jest tu realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO);
 2. zwrotny kontakt z Użytkownikiem – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest tu realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO);
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań – podstawą przetwarzania jest tu obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6. ust. 1 lit. c RODO).

 

2.4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, kontaktu z Użytkownikiem lub podjęcia na żądanie Użytkownika działań zmierzających do zawarcia ewentualnej umowy.

2.5. Dane Osobowe przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez czas realizacji umowy, zaś w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będą przechowywane dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2.6. Odbiorcami Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być, w szczególności podmioty:

 1. uprawnione do ich przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa;
 2. wspierające Administratora w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań marketingowych – także w kampaniach marketingowych;
 3. zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych);
 4. realizujące przesyłki;
 5. zapewniające bieżącą obsługę prawną;
 6. świadczące usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów;
 7. przeprowadzające audyty;
 8. z Grupy Kapitałowej PCC wspierające Administratora w ramach powyższych czynności.

2.7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do swoich Danych Osobowych;
 2. sprostowania swoich Danych Osobowych;
 3. żądania usunięcia swoich Danych Osobowych;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych;
 6. przenoszenia swoich Danych Osobowych do innego administratora (chyba, że podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.8. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania zgody w dowolny sposób, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed odwołaniem zgody wysyłając oświadczenie o rezygnacji na adres: pccinwestor@pcc.eu lub listownie na adres: PCC Rokita SA, Dział Relacji Inwestorskich,
ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

2.9. Każdy Użytkownik może skontaktować się w sprawie przetwarzania swoich Danych Osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną pod adresem: iod.rokita@pcc.eu.

 1. PLIKI COOKIES

3.1. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka), które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu.

3.2. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać przypisane konkretnej osobie, np. przez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Użytkownika, a tam samym zostać uznane za Dane Osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Danych Osobowych.

3.3. Pliki cookies umożliwiają m.in.:

 1. utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu brak jest konieczności odrębnego logowania na każdej podstronie Serwisu;
 2. zapamiętanie podanych raz informacji, aby Użytkownik nie musiał za każdym razem uzupełniać formularza na nowo;
 3. dostosowanie Serwisu do sposobów korzystania z niego przez Użytkownika i zwiększenie jego przystępności dla Użytkownika;
 4. prowadzenie statystyk odwiedzin Serwisu.

3.4. Informacje uzyskiwane dzięki plikom typu cookie obejmują m.in. nazwę dostawcy usług internetowych, adres IP Użytkownika, kraj pochodzenia, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.

3.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.6. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki typu cookie przechowywane w jego urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej (również w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu pozwalającym na dostęp do Internetu).

3.7. Szczegółowe informacje na temat sposobów zablokowania/usunięcia plików cookies dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

3.8. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla jego urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, umożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie z Serwisu, w tym wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, dlatego Administrator zaleca niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

3.9. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) oraz na potrzeby analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań za pomocą narzędzia Google Analytics). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową (tzw. third-party cookies/cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies wykorzystywane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Użytkownika bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jego potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe na stronach internetowych odwiedzanych przez Użytkownika po opuszczeniu Serwisu.

3.10. Pliki cookies, o których mowa w ust. 9 powyżej mogą pochodzić od następujących firm:

 1. Google – informacje odnoszące się do polityki prywatności i gromadzonych danych przez firmę Google znaleźć można na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;

3.11. Administrator na swojej stronie korzysta z usługi firmy Google:

 1. Google Analytics – usługa umożliwiająca gromadzenie danych na potrzeby analizy statystyk odwiedzin stron internetowych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania danych w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu swoich danych instalując dodatek do przeglądarki blokujący przesyłanie danych do Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;
 2. Google reCAPTCHA – usługa umożliwiająca sprawdzenie po zachowaniu Użytkownika, czy dane na stronie (np. formularzu) zostały wprowadzone przez człowieka, czy automat. Analiza przebiega w tle automatycznie po otwarciu strony internetowej bez poinformowania o tym fakcie Użytkownika. W ramach analizy mechanizm uwzględnia różnego rodzaju informacje (np. adres IP, wykonywane ruchy myszą, czas spędzony na stronie), a zgromadzone dane są przesyłane do firmy Google. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA znaleźć można na stronie internetowej: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html;

3.12. Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

Niezbędne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i są konieczne do umożliwienia użytkownikowi korzystania ze strony.

Google reCaptcha Przechowywanie bieżących ustawień języka użytkownika
Cookieyes Przechowywanie statusu zgód użytkownika na pliki cookie.

Funkcjonalne

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język użytkownika.

Polylang Przechowywanie bieżących ustawień języka użytkownika

Analityczne

Analityczne pliki cookie służą do tworzenia statystyk i analiz umożliwiających optymalizację strony zgodnie z zachowaniami użytkowników.

Google Analytics Analityka – śledzenie i raportowanie ruchu na stronie

Wydajnościowe
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny.

Bunny CDN Wydajne dostarczanie użytkownikom zawartości strony (CDN).

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie służą śledzenia użytkowników na stronach internetowych w celu personalizacji treści i form reklam zgodnie z potrzebami i upodobaniami użytkownika.

Google Ads Reklama
 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

4.1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną  na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, poprzez kontakt telefoniczny na numer telefonu tam wskazany, a także poprzez formularz kontaktowy.

4.2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: PCC Rokita SA, Inspektor Ochrony Danych, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny lub pocztą elektroniczną na adres: iod.rokita@pcc.eu.

4.3. Administrator przechowuje korespondencję z użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

 1. ZABEZPIECZENIA

5.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2. W celu zapewnienia bezpiecznego przesyłania Danych Osobowych Administratorowi, Administrator stosuje szyfrowanie Danych Osobowych metodą SSL (Secure-Socket-Layer). Jest to sprawdzona i bardzo bezpieczna metoda przesyłania Danych Osobowych w Internecie. Dane Osobowe w trakcie takiego przesyłania są tak szyfrowane, że osoby trzecie nie mogą ich odczytać lub zrekonstruować. Metoda SSL zapewnia również, że Dane Osobowe mogą zostać wysłane tylko i wyłącznie do tego serwera, który wysłał żądanie ich przekazania.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca do tego, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko Strony Internetowej.

6.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub Użytkownika;
 2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

6.3. Administrator każdorazowo umieści w ramach Strony Internetowej informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

6.4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma charakter ogólny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

6.5. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2023r.