Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A

Raport o transakcjach z podmiotem powiązanym

Raport z dnia: 2021-03-25 17:41

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita, Spółka) informuje, iż w dniu 25 marca 2021 r. nastąpiło przekroczenie wartości 5% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki (tj. wartość 100 959 379,14 zł), w wyniku udzielonego Spółce przez PCC Chemicals GmbH (PCC Chemicals) poręczenia wynikającego z trójstronnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy PCC Rokita (pożyczkodawca), PCC SE (pożyczkobiorca) i PCC Chemicals (poręczyciel). Ponadto jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia, pomiędzy PCC Rokita a PCC Chemicals zawarta została umowa zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego na akcjach PCC EXOL S.A.

Tym samym Spółka informuje o wszystkich transakcjach z podmiotem powiązanym, podlegających sumowaniu:

1 Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja

PCC Chemicals

2 Opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja

PCC Rokita oraz PCC Chemicals są podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład tej samej grupy kapitałowej tj. grupy PCC SE, w której PCC SE z siedzibą w Duisburgu jest podmiotem dominującym.

PCC SE jest właścicielem 100% udziałów w PCC Chemicals, która według najlepszej wiedzy Spółki na dzień raportu posiada 89,45% ogólnej liczby głosów w PCC Rokita, więc PCC Chemicals jest podmiotem dominującym wobec PCC Rokita.

3 Data i wartość istotnej transakcji
  1. 22 grudnia 2020 r. wejście przez PCC Chemicals w prawa i obowiązki PCC SE, wynikające z umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego o wartości 15,9 mln EUR, stanowiącej równowartość 72,9 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 29.09.2020 r. zawartej w związku z umową pożyczki, w wyniku nabycia od PCC SE przez PCC Chemicals 84,17% akcji PCC Rokita.

  2. 25 marca 2021 r. udzielenie Spółce przez PCC Chemicals poręczenia w kwocie 15 mln EUR, stanowiącej równowartość 69,1 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 23 marca 2021 r., wynikającego z Umowy pożyczki.

  3. 25 marca 2021 r. zawarcie pomiędzy PCC Rokita a PCC Chemicals umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego o wartości 20 mln EUR, stanowiącej równowartość 92,1 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 23 marca 2021 r., wynikającego z Umowy pożyczki, na akcjach PCC EXOL S.A., jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia opisanego w pkt 2.

4 Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych

Transakcja z dnia 22 grudnia 2020 r. (pkt. 1) jest transakcją związaną ze zmianą podmiotu bezpośrednio dominującego wobec PCC Rokita. W jej wyniku, PCC SE stał się podmiotem pośrednio dominującym, a PCC Chemicals podmiotem bezpośrednio dominującym wobec PCC Rokita.

Transakcje wskazane w pkt. 2 i 3 są ściśle związane z transakcją główną udzielenia kolejnej pożyczki przez PCC Rokita dla PCC SE. Transakcje te są zatem realizowane w związku z pożyczką, która została udzielona PCC SE na warunkach rynkowych. Wynagrodzenie dla transakcji pożyczki spełnia warunki rynkowe, gdyż jego wysokość mieści się w przedziale wynikającym z modelu pożyczkowego, który - w oparciu o przyjęte założenia – adresuje m.in. aspekt zabezpieczenia pożyczki. Model zawiera dane rynkowe stanowiące bazę dla określenia warunków rynkowych transakcji. Model został opracowany na podstawie konsultacji z zewnętrznym podmiotem doradczym.

5 Informacje niezbędne do oceny, czy Transakcja jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy Spółki niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki
  1. Transakcja obejmowała wejście przez PCC Chemicals w prawa i obowiązki PCC SE, wynikające z umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego o wartości 15,9 mln EUR, stanowiącej równowartość 72,9 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 29.09.2020 r. zawartej w związku z umową pożyczki, w wyniku nabycia przez PCC Chemicals 84,17% akcji PCC Rokita.

  2. Transakcja obejmuje udzielenie Spółce przez PCC Chemicals poręczenia w kwocie 15 mln EUR, stanowiącej równowartość 69,1 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 23 marca 2021 r., wynikającego z Umowy pożyczki.

  3. Transakcja obejmuje zawarcie pomiędzy PCC Rokita a PCC Chemicals umowy zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego o wartości 20 mln EUR, stanowiącej równowartość 92,1 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 23 marca 2021 r., wynikającego z Umowy pożyczki, na akcjach PCC EXOL S.A., jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia opisanego w pkt 2.

  4.   

Ad 1. Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, że umowa zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego została zawarta jako zabezpieczenie dla umowy pożyczki a transakcja pożyczki została zawarta na warunkach rynkowych.

Ad. 2. Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, że poręczenie zostało ustanowione jako zabezpieczenie dla umowy pożyczki a transakcja pożyczki została zawarta na warunkach rynkowych.

Ad. 3. Przy ocenie transakcji należy mieć na uwadze, że umowa zastawu rejestrowego i zastawu cywilnego została zawarta jako zabezpieczenie dla udzielonego poręczenia, które stanowi zabezpieczenie Umowy pożyczki a transakcja pożyczki została zawarta na warunkach rynkowych.

Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone na poziomie istotnie wyższym niż oprocentowanie lokaty bankowej.

Transakcja opisana:

  • w punkcie 1 zabezpieczona została zastawem do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 200% wartości danej pożyczki,

  • w punkcie 2 zabezpieczona została poręczeniem do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150% wartości danej pożyczki.

Dodatkowo poręczenie opisane w punkcie 2 zabezpieczone zostało zastawem do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 200% wartości danej pożyczki.

Przedmiotem zastawów są akcje PCC EXOL, wiarygodnej spółki o stabilnej sytuacji, notowanej na rynku regulowanym GPW. 

Ponadto PCC Rokita S.A. jest spółką rentowną i generuje stabilne przepływy z działalności operacyjnej, co przy ograniczonych potrzebach kapitałowych pozwala jej na generowanie istotnych pozytywnych przepływów. 

Podstawa prawna:

art. 90i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych