Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 4/2017

Zmiany w Statucie Spółki

Raport z dnia: 2017-01-11 15:11

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w związku z podjęciem w dniu 11 stycznia 2017 r. przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, przekazuje treść podjętych zmian:

1) dotychczasowe brzmienie Artykułu 1 o treści:
„Artykuł 1.
Spółka działa pod firmą PCC Rokita Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy PCC Rokita SA.”

zastępuje się następującym:
„Artykuł 1.
Spółka działa pod firmą PCC Rokita Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy PCC Rokita SA odpowiednika pełnej firmy i jej skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (dalej w Statucie także jako „Spółka”).”

2) dotychczasowe brzmienie Artykułu 5 o treści:
„Artykuł 5.
5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.”

zastępuje się następującym:
„Artykuł 5.
5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5.2. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.”

3) dotychczasowe brzmienie Artykułu 12 o treści:
„Artykuł 12.
Władzami Spółki są:
A. Zarząd,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.”

zastępuje się następującym:
„Artykuł 12.
Organami Spółki są:
A. Zarząd,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.”

4) dotychczasowe brzmienie Artykułu 14 o treści:
„Artykuł 14.
14.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki.
14.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.”

zastępuje się następującym:
„Artykuł 14.
14.1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
14.2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
14.3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.”

5) dotychczasowe brzmienie Artykułu 17 o treści:
„Artykuł 17.
17.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu osób, a od momentu gdy Spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu osób. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
17.2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
17.3. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywania funkcji. Rezygnacja jest składana Zarządowi Spółki w formie pisemnej.
17.4. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej liczby wskazanej w art. 17.1., czyli poniżej pięciu członków w wypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, albo poniżej trzech członków gdy Spółka nie posiada takiego statusu, to Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W pozostałych przypadkach Rada Nadzorcza może działać w składzie uszczuplonym.”

zastępuje się następującym:
„Artykuł 17.
17.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu osób, a od momentu gdy Spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu osób. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
17.2. Mandat Członka Rady powołanego w toku danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady.
17.3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
17.4. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywania funkcji. Rezygnacja jest składana Zarządowi Spółki w formie pisemnej.
17.5. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej liczby wskazanej w art. 17.1., czyli poniżej pięciu członków w wypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, albo poniżej trzech członków gdy Spółka nie posiada takiego statusu, to Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W pozostałych przypadkach Rada Nadzorcza może działać w składzie uszczuplonym.”

6) dotychczasowe brzmienie Artykułu 18.1. o treści:
„18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.”

zastępuje się następującym:
„18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza oraz odwołuje te osoby z funkcji.”

7) dotychczasowe brzmienie Artykułu 19.1. o treści:
„19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.”

zastępuje się następującym:
„19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”

8) dotychczasowe brzmienie Artykułu 22.2. pkt 6) o treści:
„6) wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej, jeżeli skutkiem jej jest zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej trzy miliony PLN, a w szczególności czynności prawnych powodujących zbycie lub nabycie papierów wartościowych lub praw z nich wynikających, zbycie lub nabycie rzeczy lub praw majątkowych, zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub kredytu, udzielenie gwarancji lub poręczenia na rzecz podmiotu trzeciego.”

zastępuje się następującym:
„6) wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej, jeżeli skutkiem jej jest zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej trzy miliony PLN brutto, a w szczególności czynności prawnych powodujących zbycie lub nabycie papierów wartościowych lub praw z nich wynikających, zbycie lub nabycie rzeczy lub praw majątkowych, zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub kredytu, udzielenie gwarancji lub poręczenia na rzecz podmiotu trzeciego.”

9) dotychczasowe brzmienie Artykułu 29 o treści:
„Artykuł 29.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.”

zastępuje się następującym:
„Artykuł 29.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.”

10) dotychczasowe brzmienie podtytułu IV. o treści:
„IV. WŁADZE SPÓŁKI”

zastępuje się następującym:

„IV. ORGANY SPÓŁKI” –

Jednocześnie Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej uchwały.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2) w zw. z §100 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim