Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2012

Zmiana struktury zadłużenia i rozliczenie zbycia akcji PCC Exol

Raport z dnia: 2012-06-30 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 r. Spółka zawarła umowę pożyczki z Chemi-Progress Polska Sp. z o.o., na mocy której uzyskała od Chemi-Progress Polska Sp. z o.o. pożyczkę w wysokości 199.876.000 zł. Uzyskana kwota przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek zaciągniętych od PCC SE (spółka dominująca w grupie kapitałowej PCC). Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,8% w skali roku. Zgodnie z zapisami umowy spłata pożyczki nastąpi 30 czerwca 2022 r.

Natomiast w dniu 30 czerwca 2012 Chemi-Progress Polska Sp. z o.o., PCC SE i Spółka zawarły umowę przekazu i porozumienie o wzajemnym potrąceniu wierzytelności.
W efekcie zawarcia tych wszystkich umów zadłużenie Spółki wobec PCC SE z tytułu pożyczek zostało zmniejszone o kwotę 199.876.000 zł i wynosi obecnie 11.551.850 zł i 2.700.000 EUR. Równocześnie Spółka jest dłużnikiem Chemi-Progress Polska Sp. z o.o. z tytułu pożyczki udzielonej na podstawie umowy z dnia 29 czerwca 2012 r. na kwotę 199.876.000 zł.

Oprócz tego w wyniku powyżej opisanych umów PCC SE uregulowała w całości swoje zobowiązanie z tytułu zakupu akcji PCC Exol od Chemi-Progress Polska Sp. z o.o. (raport bieżący 06/2012 z dnia 27.04.2012).

Podstawa prawna:
§ 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentow papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim