Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 42/2017

Złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty

Raport z dnia: 2017-09-22 15:24

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), informuje o złożeniu przez Spółkę w dniu 22 września 2017 r. oświadczenia o przyjęciu oferty Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. (dalej: „PGG”) na zakup węgla, obejmującej istotne warunki handlowe na rok 2018, projekt umowy wieloletniej sprzedaży węgla (dalej: „Umowa”) oraz zestawienie istotnych postanowień Umowy (dalej: „Oferta”). W oświadczeniu o przyjęciu Oferty Spółka wskazała ilości węgla podlegające dostawom w latach 2018 – 2019.

Zgodnie z warunkami Oferty, Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, jak i PGG, z zachowaniem 24 miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku, w którym upłynął termin wypowiedzenia.

Szacunkowa wartość Umowy w okresie najbliższych pięciu lat, tj. liczona zgodnie z przyjętą przez Spółkę praktyką w zakresie szacowania umów wieloletnich, wynosi około 150 mln zł i jest znacząca.

Zgodnie z warunkami opisanymi w Ofercie, kolejnymi krokami niezbędnymi do zawarcia Umowy jest zwrotne potwierdzenie przez PGG Oferty, ostateczne uzgodnienie treści wszystkich postanowień Umowy oraz jej podpisanie przez Spółkę i PGG.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku