Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 24/2022

Zawiadomienie o połączeniu spółek

Raport z dnia: 2022-09-30 10:56

Zarząd PCC Rokita S.A. w związku z zamiarem połączenia spółek PCC Rokita S.A. („Spółka Przejmująca” „Emitent”) i spółką zależną Emitenta PCC PU Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”), informuje o przyjęciu planu połączenia w dniu 29.09.2022 r. i wyrażeniu zgody na połączenie przez Zarząd i Radę Nadzorczą PCC Rokita S.A.

Połączenie spółek nastąpi poprzez przeniesienie na Emitenta całego majątku Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH.

Połączenie przeprowadzone zostanie zgodnie z art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej i nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej.

Zgodnie z art. 506 KSH, połączenie PCC Rokita S.A. i PCC PU Sp. z o.o. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenia Wspólników każdej z łączących się spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej.

Plan połączenia wraz z załącznikami został opublikowany na stronie internetowej Emitenta oraz stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie zgodnie z art. 504 § 1 KSH Zarząd Emitenta po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych