Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 29/2021

Zawarcie umowy

Raport z dnia: 2021-12-27 17:40

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że powziął od PCC BD Sp. z o.o. (dalej PCC BD), spółki powiązanej, w której Spółka i PCC EXOL S.A. mają po 50% udziałów, informację o podpisaniu w dniu 27 grudnia 2021 r. pomiędzy PCC BD a Skarbem Państwa umowy o udzielenie spółce PCC BD pomocy publicznej w formie dotacji celowej (dalej: „Dotacja”) na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych” (dalej: „Inwestycja”).

Spółka uprzednio informowała o przyjęciu oferty na Dotację raportem nr 24/2021 z dnia 4 października 2021 r. oraz o decyzji o Inwestycji raportem nr 27/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.

Dotacja zostanie udzielona spółce PCC BD w latach 2023 – 2026 w maksymalnej kwocie 42,12 mln zł w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

Ze względu na znaczenie rozważanej Inwestycji oraz jej szacowaną wartość na poziomie 351 mln zł Spółka zakwalifikowała podpisanie niniejszej umowy za informację poufną.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku