Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 19/2013

Zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej

Raport z dnia: 2013-05-10 00:00

PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, że dnia 10 maja 2013 r. zawarł z Tauron Dystrybucja S.A. umowę na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

Na mocy tej umowy Tauron Dystrybucja SA będzie świadczył usługę dystrybucji energii elektrycznej w celu umożliwienia realizacji umów sprzedaży energii zawartych przez Spółkę z podmiotami będącymi uczestnikami rynku detalicznego, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej. Cena za usługę obliczana jest na podstawie uzgodnionej przez strony formuły cenowej, przy czym szacowana wartość w okresie 5 lat wynosi 105 mln zł netto. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.