Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 3/2018

Zawarcie umowy kredytowej z EBI

Raport z dnia: 2019-01-22 16:25

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r., informuje, iż w dniu 22.01.2019 r. Spółka zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (dalej: „EBI”) umowę kredytową, w ramach której EBI udziela Spółce kredytu na kwotę 45,0 mln EUR, stanowiącą równowartość 192,9 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 22.01.2019 r. (dalej: „Umowa”).

Środki z kredytu zostaną przeznaczone na realizację projektu inwestycyjnego, obejmującego rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych, o łącznej wartości szacunkowej w kwocie około 110,5 mln EUR, stanowiącej równowartość około 473,5 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 22.01.2019 r. (dalej: „Projekt”). Projekt obejmuje m.in.: instalację Pilot Plant w celu rozwoju polioli, instalację pilotażową do produkcji fosforanów i fosforynów, inwestycje związane z rozbudową i optymalizacją produkcji na elektrolizie oraz na instalacji tlenku propylenu, budowę Centrum Innowacji i Skalowania Procesów oraz inne inwestycje, mające na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do zwiększonej skali działania.

Zgodnie z Umową, środki z kredytu mogą zostać wypłacone w maksymalnie czterech transzach, w EUR bądź w PLN, i mogą zostać uruchomione w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania Umowy. Okres finansowania będzie określany odrębnie przy każdej transzy i w zależności od decyzji Spółki, może wynosić od 4 do 12 lat. Oprocentowanie w oparciu o zmienną bądź stałą stopę będzie ustalane każdorazowo przy wypłacie danej transzy.

Umowa zawiera szereg zobowiązań Spółki, w tym dotyczących utrzymania wskaźników finansowych na określonym poziomie. Umowa przewiduje także ograniczenia dotyczące deklarowania, uchwalenia oraz wypłaty dywidendy lub dowolnej innej płatności o podobnym charakterze („Dywidenda”). Dywidendy dozwolone do wypłaty wymagają spełnienia następujących warunków: całkowita kwota w danym okresie obliczeniowym (tj. w każdym okresie 12 miesięcy kończących się 30 czerwca oraz 31 grudnia) nie przekroczy zysku netto wygenerowanego w poprzednim okresie obliczeniowym, stosunek Zadłużenia Netto do EBITDA Grupy Kapitałowej PCC Rokita („Grupa”) nie przekroczy poziomu 3,7, stosunek EBITDA do Kosztów Odsetek Netto Grupy nie spadnie poniżej poziomu 1,2 oraz nie wystąpi okoliczność przymusowej przedterminowej spłaty kredytu i nie dojdzie do niewykonania zobowiązań określonych w Umowie, jak również okoliczności te nie nastąpią po ustaleniu Dywidendy. W przypadku Dywidend niespełniających powyższych warunków, ich deklarowanie, uchwalenie oraz wypłata są możliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku. Naruszenie zobowiązań Spółki wskazanych w Umowie, upoważnia EBI do żądania natychmiastowej spłaty kredytu wraz z narosłymi odsetkami oraz odszkodowaniem.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)