Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 7/2014

Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

Raport z dnia: 2014-03-31 00:00

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2014r. powziął informację z elektronicznego systemu dostępu do KRS Ministerstwa Sprawiedliwości o zarejestrowaniu w dniu 26 marca 2014r. przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu zmian w Statucie Spółki, polegających m. in. na zmianie podziału i obniżeniu wartości nominalnej oraz pogrupowaniu istniejących akcji Spółki w nowe serie, przy czym akcje imienne serii A1-A5 stały się akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na chwilę obecną kapitał zakładowy PCC Rokita SA wynosi 18.265.036 zł i dzieli się na 18.265.036 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. Struktura kapitału zakładowego jest następująca:

1. 1.985.330 akcji serii A1

2. 1.985.330 akcji serii A2

3. 1.985.330 akcji serii A3

4. 1.985.330 akcji serii A4

5. 1.985.331 akcji serii A5

6. 8.338.385 akcji serii B

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Pliki do pobrania