Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 60/2016

Zakup udziałów

Raport z dnia: 2016-12-21 09:25

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2016 z dnia 25.03.2016 r., nr 47/2016 z dnia 20.09.2016 r. oraz nr 59/2016 z dnia 19.12.2016 r., informuje, że na mocy umowy sprzedaży udziałów z dnia 21.12.2016 r., zawartej ze Spółką IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku, Spółka nabywa udziały spółki IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku (dalej: „IRPC Polyol”). Spółka i IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku zwane będą dalej w niniejszym raporcie łącznie Stronami.

Spółka nabywa od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku 750 tys. udziałów spółki IRPC Polyol, co stanowi 25% łącznej liczby udziałów spółki IRPC Polyol, które będą uprawniały do 25% głosów na zgromadzeniu wspólników, za kwotę 82,5 mln BAHT (dalej jako: Cena nabycia udziałów), co stanowi  równowartość  ok. 9,7 mln zł wg kursu obowiązującego na dzień 21.12.2016 r., przy czym ostateczna cena zostanie ustalona na podstawie rocznego sprawozdania finansowego spółki IRPC Polyol za rok 2016, zbadanego przez niezależnego audytora (odpowiednika polskiego biegłego rewidenta) i zatwierdzonego przez Zarząd IRPC Polyol.

W terminie 3 lat od spełnienia się ostatniego z łącznych dodatkowych warunków umownych, obejmujących m.in.:
– zapłatę Ceny nabycia udziałów,
– uzyskania zgód stosownych organów,
– podpisania umów około transakcyjnych,
Spółka zobowiązała się zakupić od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku kolejne 25% udziałów spółki IRPC Polyol. Jednocześnie w przypadku braku woli zakupu kolejnych udziałów, zobowiązuje się sprzedać IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku posiadane 25% udziałów spółki IRPC Polyol. W takich przypadkach IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku będzie miała odpowiednio obowiązek sprzedaży bądź zakupu udziałów od Spółki. W tym czasie żadna ze Stron nie może sprzedać swoich udziałów bez zgody drugiej Strony, za wyjątkiem sprzedaży udziałów stowarzyszonym podmiotom Stron.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)