Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 7/2017

Zakup udziałów aktualizacja informacji

Raport z dnia: 2017-01-31 07:40
Zarząd spółki PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2016 z dnia 25.03.2016 r., nr 47/2016 z dnia 20.09.2016 r., nr 59/2016 z dnia 19.12.2016 r. oraz nr 60/2016 z dnia 21.12.2016 r., informuje, że spełniły się łącznie trzy warunki umowne, zapisane w umowie sprzedaży udziałów z dnia 21.12.2016 r., zawartej ze Spółką IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku (dalej: „Umowa”). Na mocy Umowy Spółka nabyła udziały spółki IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku (dalej: „IRPC Polyol”). Spółka i IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku (dalej: „IRPC Public”) zwane będą dalej w niniejszym raporcie łącznie Stronami.
Wraz ze spełnieniem się trzech łącznych warunków umownych, obejmujących zapłatę ceny nabycia udziałów, uzyskanie zgód stosownych organów oraz podpisanie umów około transakcyjnych,  rozpoczął się bieg 3 letniego terminu, w którym Spółka zobowiązała się zakupić od IRPC Public kolejne 25% udziałów spółki IRPC Polyol. Jednocześnie w przypadku braku woli zakupu kolejnych udziałów, Spółka zobowiązała się sprzedać IRPC Public posiadane 25% udziałów spółki IRPC Polyol. W takich przypadkach IRPC Public będzie miała odpowiednio obowiązek sprzedaży bądź zakupu udziałów od Spółki. W tym czasie żadna ze Stron nie może sprzedać swoich udziałów bez zgody drugiej Strony, za wyjątkiem sprzedaży udziałów stowarzyszonym podmiotom Stron.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)