Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 8/2017

Zakup udziałów

Raport z dnia: 2018-02-28 05:19

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 7/2017 z dnia 31.01.2017 r., nr 58/2017 z dnia 19.12.2017 r. oraz nr 7/2018 z dnia 27.02.2018 r., informuje, że na mocy umowy sprzedaży udziałów z dnia 28.02.2018 r., zawartej ze Spółką IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku (dalej: „Umowa”), Spółka nabędzie kolejne udziały spółki IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku (dalej: „IRPC Polyol”), w której PCC Rokita SA posiada obecnie już 25% udziałów.

Spółka i IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku zwane będą dalej w niniejszym raporcie łącznie Stronami.

Na mocy Umowy Spółka nabędzie od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku kolejne 750 tys. udziałów spółki IRPC Polyol, co daje 25% liczby udziałów spółki IRPC Polyol, które będą uprawniały do 25% głosów na zgromadzeniu wspólników, za kwotę około 57,7 mln THB (dalej jako: Cena nabycia Udziałów), co stanowi równowartość około. 6,22 mln zł wg kursu obowiązującego na dzień 28.02.2018 r. (dalej jako: „Udziały”), przy czym ostateczna cena zostanie ustalona na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego spółki IRPC Polyol, zbadanego przez niezależnego audytora (odpowiednika polskiego biegłego rewidenta) i zatwierdzonego przez odpowiedni organ IRPC Polyol.

Po nabyciu kolejnych udziałów, PCC Rokita będzie posiadała 1,5 mln udziałów spółki IRPC Polyol, co będzie stanowić 50% liczby udziałów spółki IRPC Polyol.

Do zamknięcia transakcji konieczne jest spełnienie się w terminie do 30.04.2018 r. ostatniego z łącznych dodatkowych warunków umownych, obejmujących m.in.:

– zapłatę Ceny nabycia Udziałów,

– uzyskania zgód odpowiednich organów,

– podpisania umów około transakcyjnych,

– dokonanie odpowiednich zmian w dokumentach korporacyjnych IRPC Polyol, które zostały uzgodnione przez Strony oraz przyjęcie tych zmian przez odpowiednie organy IRPC Polyol.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).