Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 21/2014

Zakończenie oferty publicznej akcji PCC Rokita SA

Raport z dnia: 2014-06-16 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej („Oferta"): 1.389.731 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda oraz 1.588.264 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje Oferowane”):

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych:
a) przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 5-9 czerwca 2014 r.,
b) przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 10-11 czerwca 2014 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych: 16 czerwca 2014 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych Ofertą:
a) 1.389.731 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
b) 1.588.264 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
4. Stopa redukcji:
a) średnia stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 75,94%,
b) stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 0%.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach Oferty: Zapisy złożono na 2.977.995 akcji Spółki, w tym na 1.389.731 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz na 1.588.264 akcji zwykłych na okaziciela serii C w tym:
a) w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 446.699 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki,
b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 2.531.296 akcji Spółki, w tym na 1.389.731 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki oraz na 1.141.565 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach Oferty:
W Ofercie przydzielono 2.977.995 akcji Spółki, w tym:
a) w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 446.699 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki,
b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 2.531.296 akcji Spółki, w tym 1.389.731 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki oraz 1.141.565 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki.
7. Cena, po jakiej akcje były nabywane w Ofercie: 33 zł (trzydzieści trzy złote).
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą:
W Ofercie zapisy złożyło 995 inwestorów, w tym:
a) w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 754 inwestorów indywidualnych,
b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 241 inwestorów instytucjonalnych.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży:
Papiery wartościowe przydzielono 995 osobom, w tym:
a) w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 754 inwestorom indywidualnym,
b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 241 inwestorom instytucjonalnym. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy
11. Wartość przeprowadzonej Oferty, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 98.273.835 zł, w tym wartość sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii B wyniosła 45.861.123 zł oraz wartość emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C wyniosła 52.412.712 zł.

Raport bieżący zawierający łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów oraz średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą, Spółka opublikuje w terminie dwóch tygodni od subskrypcji i sprzedaży związanej z dopuszczeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 7 maja 2014r.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.