Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 28/2014

Zakończenie oferty publicznej akcji PCC Rokita SA – koszty oferty

Raport z dnia: 2014-07-01 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 16 czerwca 2014r., niniejszym przekazuje informacje na temat kosztów zakończonej oferty publicznej („Oferta”): 1.389.731 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje Sprzedawane”) oraz 1.588.264 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje Oferowane”):

1. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
a) przygotowanie i przeprowadzenia Oferty: 1 027 331,70 zł
b) wynagrodzenia subemitentów dla każdego oddzielnie: nie dotyczy
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 100 050,00 zł
d) promocja Oferty: 190 182,75 zł

Łączna wysokość kosztów Oferty: 1 317 564,45 zł, w tym koszty przypadające na Sprzedającego: 614 863,41 zł oraz koszty przypadające na Spółkę: 702 701,04 zł.

Sprzedający ponosi koszty przeprowadzenia Oferty, w tym koszty wynagrodzenia za plasowanie Akcji Sprzedawanych, w całości zapłacone przez Sprzedającego oraz koszty Oferty w części proporcjonalnej do uplasowanych Akcji Sprzedawanych.

Metoda rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:
Koszty emisji przypadające na Spółkę zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną.

2. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą wyniósł 0,44 zł.

Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 7 maja 2014r.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.