Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2014

Wypowiedzenie umowy pożyczki

Raport z dnia: 2014-04-10 14:01

Zarząd Spółki PCC Rokita SA (dalej: Spółka) z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2014 roku wypowiedział umowę pożyczki zawartą dnia 2 sierpnia 2013 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: NFOŚiGW), (dalej: Umowa).

Umowa była zawarta do kwoty 84 870 000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania modernizacji elektrociepłowni poprzez zabudowę turbiny gazowej z kotłem odzyskowym CCGT (dalej: Inwestycja). Spółka nie otrzymała w ramach Umowy żadnych transz środków pożyczki.

Fakt zawarcia Umowy Spółka podawała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 29/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku.

Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

Zasadniczą przyczyną wypowiedzenia Umowy jest brak możliwości realizacji Inwestycji w zatwierdzonym przez NFOŚiGW terminie i kwocie ze względu na nieustabilizowany stan prawny w zakresie kogeneracji i systemów wsparcia.

Skutki rozwiązania Umowy nie będą miały znaczącego wpływu na sytuację finansową Spółki, jak również na sytuację jej jednostek zależnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)