Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 22/2013

Wykluczenie z obrotu giełdowego obligacji serii A w związku z wcześniejszym wykupem

Raport z dnia: 2013-05-29 00:00

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) w związku z wcześniejszym wykupem obligacji serii A informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 28 maja 2013 r. podjął uchwałę nr 569/2013 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na rynku Catalyst obligacji serii A spółki PCC Rokita S.A.

W związku z dokonanym przedterminowym wykupem obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki PCC Rokita S.A., oznaczonych kodem PLPCCRK00019, Zarząd Giełdy działając na podstawie par. 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy postanowił wykluczyć z dniem 3 czerwca 2013 r. te obligacje z obrotu giełdowego.

W dniu 30 kwietnia 2013 r. obligacje Spółki serii A zostały zawieszone na rynku Catalyst (RB 16/2013).

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.