Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 31/2013

Wygaśnięcie zobowiązania

Raport z dnia: 2013-12-06 00:00

Zarząd PCC Rokita SA („Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2013 r. Emitent zawarł porozumienie z Chemi-Progress Polska Sp. z o.o. w likwidacji („Spółka”), na mocy którego wygasa zobowiązanie Emitenta wobec Spółki z tytułu pożyczki w wysokości 199.876.000 zł. wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętej w dniu 29 czerwca 2012r. („Zobowiązanie”). O zaciągnięciu pożyczki Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2012 z dnia 30 czerwca 2012r.

Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Wygaśnięcie Zobowiązania nastąpiło wskutek konfuzji Zobowiązania z wierzytelnością Emitenta z tytułu podziału majątku likwidacyjnego Spółki, przeprowadzonego w ramach postępowania likwidacyjnego Spółki.

Podstawa prawna:
§ 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.