Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2011

Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej PCC Exol SA

Raport z dnia: 2011-10-31 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że w dniu 31 października 2011 r. podpisał umowę objęcia akcji oraz umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opisywanej w raporcie 08/2011 z dnia 03.08.2011 jako kompleks Chemii Środków Powierzchniowo Czynnych (KA), do spółki zależnej PCC Exol SA.

W dniu 31 października 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej PCC Exol SA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, z kwoty 30.200.000 zł (trzydzieści milionów dwieście tysięcy złotych) do kwoty 151.300.000 zł (sto pięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy złotych). Emisja obejmuje 1.211.000 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) i cenie emisyjnej 100 zł (sto złotych). Wszystkie akcje nowej emisji objął dotychczasowy akcjonariusz, czyli spółka PCC Rokita SA, która pokryła je w całości aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czyli kompleksu Chemii Środków Powierzchniowo Czynnych (KA). Obie strony umowy postanowiły, że wydanie składników opisywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi na koniec dnia 31 października 2011 roku.

PCC Exol SA, z chwilą przejęcia wydzielanego Kompleksu Chemii Środków Powierzchniowo Czynnych (KA), staje się na podstawie art. 23 ze zn. 1 kodeksu pracy stroną związanych z nim stosunków pracy.
Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień 31 maja 2011 roku określono na łączną kwotę 121.100.000 zł. Wycena sporządzona została przez firmę Pricewaterhouse Coopers Polska Sp. z o.o.

Włączenie Kompleksu KA do PCC Exol SA wynika z potrzeby reorganizacji grupy kapitałowej PCC na terenie Polski. Wydzielanie współzależnych segmentów biznesu do odrębnych, specjalizowanych podmiotów przyspiesza ich rozwój, ułatwia finansowanie i zarządzanie, a także umożliwia przebudowę i pełniejszą kontrolę nad strukturą kosztów.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439)