Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 20/2015

Wybór biegłego rewidenta

Raport z dnia: 2015-06-24 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 22 ust 2 pkt 1) Statutu Spółki dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na audytora w zakresie:

1. badania skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego według stanu na 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu,
2. badania skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej według stanu na 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu,
3. prac związanych z badaniem wstępnym jednostkowego sprawozdania finansowego Zleceniodawcy,
4. badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanej opinii i raportu z badania,
5. badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanej opinii i raportu z badania,
6. badania pakietu konsolidacyjnego sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z zasadami Grupy PCC.

BDO Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Postępu 12 w Warszawie została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355.

Dotychczas świadczone usługi na rzecz Spółki przez BDO Sp. z o.o. obejmowały badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2003 oraz w poszczególnych latach w okresie od roku 2008 do roku 2014 a także przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych
w poszczególnych latach od roku 2011 do roku 2014.

Dodatkowo BDO Sp. z o.o. świadczył usługi w zakresie badania śródrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego według stanu na 30 czerwca 2014 r., badania pakietów konsolidacyjnych sporządzonych według stanu na 31 grudnia 2011 r., na 31 grudnia 2012 r., na 31 grudnia 2013 r., zgodnie z zasadami Grupy PCC, badania sprawozdania finansowego Kompleksu Energetycznego według stanu na 31 grudnia 2014 r. oraz wydania opinii biegłego rewidenta potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania przez biegłego rewidenta powierzonych czynności.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.