Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 27/2014

Wybór biegłego rewidenta

Raport z dnia: 2014-06-24 12:41

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”) podjął wiadomość, że w dniu 23 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 22 ust 2 pkt 1) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na audytora w zakresie:  
1. przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego według stanu na 30 czerwca 2014 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu,   
2. przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej według stanu na 30 czerwca 2014 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu,   
3. badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanej opinii i raportu z badania,
4. badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanej opinii i raportu z badania.   
BDO Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Postępu 12 w Warszawie została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355.  

Dotychczas świadczone usługi na rzecz Spółki przez BDO Sp. z o.o. obejmowały badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 oraz przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2011, 2012 i 2013.   
Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania przez biegłego rewidenta powierzonych czynności.   

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.