Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 21/2017

Wybór biegłego rewidenta

Raport z dnia: 2017-04-28 22:32

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 22 ust 2 pkt 1) Statutu Spółki dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na audytora w zakresie:

1. badania skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na 30 czerwca 2017 roku, zgodnie z mającym zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” (zwanym dalej „MSR 34”) oraz wydanie opinii i raportu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego,

2. przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego według stanu na 30 czerwca 2017 roku, zgodnie z MSR 34 oraz wydania raportu z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

3. badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (zwanymi dalej „MSSF”) oraz wydania opinii i raportu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego,

4. badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z MSSF oraz wydania opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

5. weryfikacji pakietu sprawozdawczego sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z zasadami sprawozdawczości jednostki dominującej.

BDO Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Postępu 12 w Warszawie została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355.

Dotychczas świadczone usługi na rzecz Spółki przez BDO Sp. z o.o. obejmowały badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2003 oraz w poszczególnych latach w okresie od roku 2008 do roku 2016, a także przegląd śródrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych w poszczególnych latach od roku 2011 do 2014. W roku 2015 i 2016 BDO Sp. z o.o. dokonało badania śródrocznego sprawozdania jednostkowego oraz przeglądu sprawozdania skonsolidowanego.

Dodatkowo BDO Sp. z o.o. świadczył usługi w zakresie badania śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego według stanu na 30 czerwca 2014 r., badania pakietów konsolidacyjnych sporządzonych według stanu na 31 grudnia 2011 r., na 31 grudnia 2012 r., na 31 grudnia 2013 r., na 31 grudnia 2014 r., na 31 grudnia 2015 r., na 31 grudnia 2016 r. zgodnie z zasadami jednostki dominującej, badania sprawozdania finansowego Kompleksu Energetycznego według stanu na 31 grudnia 2014 r. i według stanu na 31 grudnia 2015 r. oraz wydania opinii biegłego rewidenta potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania przez biegłego rewidenta powierzonych czynności.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.