Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 37/2016

Wszczęcie postępowania przez URE

Raport z dnia: 2016-06-30 21:27

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. powziął wiadomość o wszczęciu z dniem 24 czerwca 2016 r. postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „URE”) w sprawie wymierzenia kary pieniężnej Spółce w związku z powzięciem podejrzenia naruszenia przez Spółkę obowiązku stosowania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w dniach 10-31 sierpnia 2015 r., wprowadzonym z uwagi na wysokie temperatury i niskie stany wód w tym okresie. Wysokość potencjalnej kary nie została wskazana przez URE.

Przedstawione przez URE dane pomiarowe Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej: „OSD”), będące załącznikiem do zawiadomienia o wszczęciu postępowania, wskazują, że PCC Rokita SA przekroczyła w okresie ograniczenia poboru energii, dopuszczalny poziom mocy w jednym dniu, tj. 31 sierpnia 2015 r., w okresie 1 godziny. Przekroczenie wg wskazań URE wyniosło 1% limitu mocy. Dopuszczalny poziom mocy w tym okresie wynosił 72 MW, a odnotowane przez OSD przekroczenie wyniosło 0,705 MW.

Eksperci Spółki wyrażają istotne wątpliwości co do zgodności danych przedstawionych przez URE, a pozyskanych od OSD, z posiadanymi przez Spółkę danymi dotyczącymi poboru energii elektrycznej we wskazanym okresie.

Spółka niezwłocznie zwróci się do URE i OSD w celu wyjaśnienia różnic pomiędzy wskazaniami urządzeń OSD, a wskazaniami urządzeń Spółki.

Spółka będzie informowała na bieżąco w drodze raportów bieżących o istotnych informacjach w tej sprawie.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.