Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 7/2011

Wprowadzenie do obrotu papierów wartościowych

Raport z dnia: 2011-07-05 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 847/2011 z dnia  4 lipca 2011 roku  postanowił:

1) wprowadzić z dniem 6 lipca 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez spółkę PCC Rokita S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych  S.A. kodem „PLPCCRK00019”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PCR0613”.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim