Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 25/2015

Wprowadzenie do obrotu papierów wartościowych

Raport z dnia: 2015-07-13 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie par. 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz par. 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP podjął Uchwałę nr 669/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku, w której postanowił:

1) wprowadzić z dniem 14 lipca 2015 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii CA spółki PCC Rokita S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00100″;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PCR0620″.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim