Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 17/2014

Wprowadzenie do obrotu papierów wartościowych

Raport z dnia: 2014-05-20 08:12

Zarząd PCC Rokita S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie par. 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz par. 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP podjął Uchwałę nr 594/2014 z dnia 20 maja 2014 roku, w której postanowił:

1) wprowadzić z dniem 22 maja 2014 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii BA spółki PCC Rokita S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPCCRK00068";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PCR0419".

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim