Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 2/2024

Wprowadzenie do obrotu obligacji serii HB

Raport z dnia: 2024-01-15 18:51

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie §36, §37 i §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz §2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, podjął Uchwałę nr 61/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku, w której postanowił:

1) wprowadzić z dniem 17 stycznia 2024 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250 000 obligacji na okaziciela serii HB spółki PCC Rokita S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00308″;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PCR1228″.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim