Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 18/2023

Wprowadzenie do obrotu obligacji serii HA

Raport z dnia: 2023-11-10 17:27

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, podjął Uchwałę nr 1218/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku, w której postanowił:

1) wprowadzić z dniem 14 listopada 2023 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250 000 obligacji na okaziciela serii HA spółki PCC Rokita S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00290″;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PCR1028″.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim