Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 4/2018

Wprowadzenie do obrotu obligacji serii ED

Raport z dnia: 2018-01-16 13:26

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 36 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, podjął Uchwałę nr 42/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku, w której postanowił:

1) wprowadzić z dniem 17 stycznia 2018 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 300.000 (trzysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii ED spółki PCC Rokita S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00209″;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PCR1223″.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim