Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 33/2016

Wprowadzenie do obrotu obligacji serii DB

Raport z dnia: 2016-05-26 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje o powzięciu w dniu 26 maja 2016 roku wiadomości, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP podjął Uchwałę nr 527/2016 w dniu 25 maja 2016 roku, w której postanowił:

1) wprowadzić z dniem 30 maja 2016 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii DB spółki PCC Rokita S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00126″;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PCR0522″.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim