Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 32/2014

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C PCC Rokita SA

Raport z dnia: 2014-07-30 03:00

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o Uchwale nr 858/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) z dnia 29 lipca b.r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki PCC Rokita SA (dalej: „Uchwała”), zgodnie z którą:

1) na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 1 sierpnia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 1.588.264 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki PCC Rokita SA o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,

2) wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1, następuje od warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) w dniu 1 sierpnia 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLPCCRK00076”.

Uchwała stanowi jednocześnie spełnienie warunku rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, wskazanego przez KDPW w uchwale nr 674/14 z dnia 25 lipca 2014 r.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.