Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 25/2014

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B PCC Rokita SA

Raport z dnia: 2014-06-23 14:29

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 r. otrzymał Uchwałę nr 717/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r., na podstawie której Zarząd GPW postanowił:

1) wprowadzić z dniem 25 czerwca 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 8.338.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PCC Rokita SA o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPCCRK00076";

2) notować akcje spółki PCC Rokita SA, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PCCROKITA" i oznaczeniem "PCR".

Podstawa prawna:

§ 34 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.