Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 15/2015

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B i C PCC Rokita SA w związku ze zmianą rynku notowań

Raport z dnia: 2015-05-26 00:00

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2015 r. otrzymał Uchwałę nr 503/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 maja 2015 r., na podstawie której Zarząd GPW postanowił:

1) wprowadzić z dniem 27 maja 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPCCRK00076”:

a) 8.338.385 (osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji serii B,

b) 1.588.264 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje serii C,

2) notować akcje spółki PCC Rokita SA, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PCCROKITA” i oznaczeniem „PCR”.

Ostatnim dniem obrotu giełdowego akcjami Spółki, o których mowa w pkt 1), na rynku równoległym będzie dzień 26 maja 2015 r.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.