Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2021

Wcześniejszy wykup obligacji serii DD

Raport z dnia: 2021-04-19 14:47

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2021 roku działając na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH, § 1 ust. 4 uchwały z dnia 25 października 2016 r. nr 373/VIII/16 Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii DD oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii DD („Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii DD”), oraz na podstawie pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii DD podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie wszystkich 137.723 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) Obligacji serii DD o łącznej wartości nominalnej 13.772.300 (słownie: trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych emitowanych przez Spółkę w ramach IV Programu Emisji Obligacji („Wcześniejszy Wykup”).

Dzień Wcześniejszego Wykupu został ustalony na 20 maja 2021 roku, natomiast Dzień Ustalenia Praw do Wcześniejszego Wykupu na 12 maja 2021 roku.

W związku z decyzją o Wcześniejszym Wykupie, Spółka za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wypłaci obligatariuszom uprawnionym z Obligacji serii DD kwotę wcześniejszego wykupu, której wartość zostanie ustalona zgodnie z pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii DD.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii DD.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)