Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 47/2017

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Brzeg Dolny

Raport z dnia: 2017-10-23 17:13

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), informuje, że w dniu 23 października  2017 r. wydane zostało przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST – PARK” Zezwolenie Nr 428 (dalej: „Zezwolenie”) na prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Brzeg Dolny (dalej: „WSSE w Podstrefie Brzeg Dolny”; „Strefa”).

Spółka złożyła ofertę, w przedmiocie wyrażenia zgody na wybór Spółki jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, w związku z planowanym nowym przedsięwzięciem inwestycyjnym, polegającym na rozbudowie istniejącego zakładu, zakupie maszyn i urządzeń, co wpłynie na zwiększenie zdolności produkcyjnych tego zakładu (dalej: Inwestycja”).

Spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w następujących pozycjach PKWiU: Sekcja C: 19.20.3, 19.20.4, 20.1, 20.2, 20.4, 20.52, 20,53, 20,59; Sekcja E: 36.0 oraz 38.11.55, 38.12.24.0, 38.12.25.0, 38.21.3, 38.3, Sekcja H: 52.10, 52.21, 52.24, 52.29; Sekcja M: 71.20, 72.19.

W Zezwoleniu ustalono następujące warunki prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej w WSSE w Podstrefie Brzeg Dolny:
1. Poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych Dz.U. z 2015 r. poz. 465 (dalej: „Rozporządzenie”) o wartości co najmniej 250 mln zł w terminie do dnia 31.12.2022 r.

2. Zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia na terenie Strefy, poprzez zatrudnienie, przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy dodatkowo co najmniej 10 nowych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) najpóźniej w terminie do dnia 31.12.2018 r. i utrzymanie tego stanu zatrudnienia na terenie Strefy na poziomie co najmniej sumy 10 nowych pracowników i średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających dzień wydania Zezwolenia, do dnia 31.12.2023 r.

3. Zakończenie Inwestycji w terminie do dnia 30.06.2023 r.

4. Ustalono maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych:
a. w przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej Inwestycji, maksymalna nominalna (tzn. przed zdyskontowaniem) wysokość kosztów kwalifikowanych Inwestycji, o których mowa w § 6 Rozporządzenia, wyniesie 325 mln zł,
b. w przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, do obliczenia maksymalnej wysokości dwuletnich kosztów pracy przyjmuje się koszty pracy 10 nowo zatrudnionych pracowników.

Podstawa prawna: z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.