Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 27/2015

Umowy na zakup energii elektrycznej

Raport z dnia: 2015-11-10 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. („Spółka”) informuje, że w okresie ostatnich dwunastu miesięcy zawarł dwie umowy pomiędzy Spółką a PGE Obrót S.A., których szacunkowa wartość wynosi około 251 mln zł netto.

Umową o największej wartości jest umowa na zakup energii elektrycznej podpisana w dniu 10.11.2015 r. („Umowa”).

Wartość Umowy szacowana jest na 237,5 mln zł netto. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Umowa dopuszcza możliwość rozwiązania przez każdą ze stron Umowy z trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w szczególnych przypadkach, tj. w szczególności w sytuacji poważnych naruszeń przez jedną ze stron postanowień Umowy bądź wydania przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania naprawczego, upadłościowego lub likwidacyjnego wobec drugiej strony Umowy.

Warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% przychodów Spółki za ostatnie cztery kwartały.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.