Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 13/2015

Udzielenie poręczeń

Raport z dnia: 2015-05-04 00:00

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do informacji o podpisaniu listu intencyjnego z PCC MCAA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „PCC MCAA”), przekazanej w raporcie bieżącym nr 06/2015 z dnia 18 marca 2015 r. (dalej: „Raport Bieżący”), informuje, że w dniu 4 maja 2015 r. Spółka udzieliła dwóch poręczeń w łącznej kwocie 80 mln zł (po 40 mln zł każde poręczenie) na rzecz instytucji współfinansujących inwestycję realizowaną przez PCC MCAA, tj. na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Alior”) oraz na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „ARP”).

Poręczenia te stanowią zabezpieczenie zobowiązań PCC MCAA wynikających z udzielonego na warunkach rynkowych finansowania, tj. kredytu udzielonego przez Alior oraz pożyczki udzielonej przez ARP. Poręczenia generalnie wiążą Spółkę do czasu uregulowania przez PCC MCAA należności wynikających z umowy kredytu oraz pożyczki. W przypadku jednak wystąpienia stosownych warunków do wcześniejszego zwolnienia poręczeń, Spółka począwszy od 1 stycznia 2017 r. może wystąpić z wnioskiem do instytucji finansujących o wcześniejsze zwolnienie poręczeń, jednak ze skutkiem zwolnienia nie wcześniej niż po dniu 30 czerwca 2017 r.

Żadne z poręczeń nie spełnia kryterium istotności w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jednak fakt ich udzielenia jest zdarzeniem, które stanowi aktualizacje informacji przekazanej do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).