Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 6/2014

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2013 i powołanie składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Raport z dnia: 2014-03-21 12:50

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 marca 2014 roku podjęło uchwały:
1. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy.
Zgodnie z uchwałą, zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 68.664.962 zł (sześćdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Uprawnionym do dywidendy jest akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje w dniu podjęcia niniejszej uchwały o podziale zysku (zgodnie z art. 348 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych).
Termin wypłaty dywidendy uchwała określa w następujący sposób:
1) I transza do 27 marca 2014 roku – 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych),
2) II transza do 15 kwietnia 2014 roku – 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych),
3) III transza do 30 września 2014 roku – 23.664.962 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote).
2. w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na VIII kadencję
Zgodnie z uchwałami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład VIII kadencji Rady Nadzorczej następujące osoby:
1) Waldemara Preussnera,
2) Alfreda Pelzera,
3) Ulrike Warnecke,
4) Petera Wenzel,
5) Mariusza Dopierałę.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)