Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 18/2016

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Raport z dnia: 2016-04-20 00:00

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, że 20 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia, że kwota 88 942 784 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 4,48 zł na jedną akcję.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 28 kwietnia 2016 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 13 maja 2016 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 853 300.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim