Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 18/2018

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Raport z dnia: 2018-04-06 17:23

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 193 507 248 zł za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w następujący sposób:

– kwota 164 980 923 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 8,31 zł na jedną akcję,
– kwota 28 526 325 zł na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 16 kwietnia 2018 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 8 maja 2018 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 853 300.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim