Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 17/2019

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Raport z dnia: 2019-04-16 17:46

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 245 812 195,84 zł za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w następujący sposób:

– kwota 164 980 923 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 8,31 zł na jedną akcję,
– kwota 80 831 272,84 zł na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 24 kwietnia 2019 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 8 maja 2019 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 853 300.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku