Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2015

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Raport z dnia: 2015-04-24 01:00

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, że 24 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia, że kwota 69 288 017 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,49 zł na jedną akcję.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 13 maja 2015 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 28 maja 2015 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 853 300.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim