Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 16/2017

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Raport z dnia: 2017-04-04 17:53

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 205 235 081 zł za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w następujący sposób:

– kwota 150 090 948 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom  proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 7,56 zł na jedną akcję,
– kwota 55 144 133 zł na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 12 kwietnia 2017 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 853 300.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim