Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 16/2020

Uchwała w sprawie podziału zysku

Raport z dnia: 2020-05-19 17:49

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 19 maja 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok, w której postanawia podzielić zysk netto Spółki w kwocie 105 578 539,28 zł za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w następujący sposób:
– kwota 67 699 753,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,41 zł na jedną akcję,
– kwota 37 878 786,28 zł na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 27 maja 2020 roku.
Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 4 czerwca 2020 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 19 853 300.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku