Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 48/2017

Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii EC

Raport z dnia: 2017-10-26 09:48

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 października 2017 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) uchwały dot. rejestracji obligacji na okaziciela serii EC spółki PCC Rokita. Zgodnie z niniejszą uchwałą nr 721/17 z dnia 25 października 2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd KDPW postanawia na podstawie par. 40 ust. 2 oraz par. 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW zarejestrować w dniu 27 października 2017 r. w depozycie papierów wartościowych 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii EC Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie uchwały 035/IX/17 Zarządu Spółki z dnia 22 września 2017 r. oraz nadać im kod PLPCCRK00183.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim