Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 38/2017

Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii EB

Raport z dnia: 2017-08-14 22:30

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) nr 526/17 z dnia 14 sierpnia 2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd KDPW postanawia na podstawie par. 18 ust. 1 oraz par. 40 ust. 2 w zw. z par. 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW zarejestrować w dniu 18 sierpnia 2017 r. w depozycie papierów wartościowych 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii EB Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, o terminie wykupu w dniu 2 lutego 2023 r., emitowanych na podstawie uchwały 010/IX/17 Zarządu Spółki z dnia 12 lipca 2017 r. oraz nadać im kod PLPCCRK00175.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim