Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 26/2016

Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii DA

Raport z dnia: 2016-05-05 00:00

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) nr 296/16 z dnia 5 maja 2016 r., po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd KDPW postanawia na podstawie par. 2 ust. 1 i 4 oraz par. 40 ust. 2 Regulaminu KDPW zarejestrować w dniu 9 maja 2016 r. w depozycie papierów wartościowych 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii DA Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu w dniu 27 kwietnia 2021 r., wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Nr 269/VIII/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r., oraz oznaczyć je kodem PLPCCRK00118.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim