Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2014

Uchwała KDPW ws. rejestracji obligacji serii BA

Raport z dnia: 2014-05-07 09:00

Zarząd PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) nr 451/14 z dnia 7 maja 2014 roku, po rozpatrzeniu wniosku spółki PCC Rokita SA, Zarząd KDPW postanawia na podstawie par. 40 ust. 2 w związku z par. 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW zarejestrować w dniu 9 maja 2014 r. w depozycie papierów wartościowych 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii BA Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 349/VII/13 Zarządu Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz Uchwały Nr 450/VII/14 Zarządu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 r., oraz nadać im kod PLPCCRK00068.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.